Nang mi

Welpen 3. Woche
Bya - byi'u  

Brug - pa

Brug - pa

Bya - byi'u  

Bya - byi'u  

Bya - byi'u  

Byu - ru  

Byu - ru  

Bya - byi'u  

Bal - yul

Bal - yul