Nang mi

Welpen 6.Woche


  De – wi  khye´u  
Don-gyi  ye-shes
Du-wahi 
  Dhyani 
Dar-lha´i  yul  du-dar
  Da-res len´os