Skip to main content

Welpen 6. Woche

De – wi khye´u

Don-gyi ye-shes

Du-wahi

Dhyani

Dar-lha´i yul du-dar

Da-res len´os